The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

Index Bibliografic:

 

Lecturi recomandate

 

 

 

Titluri:

Teologia Creației ? g?direa părintelui Dumitru Staniloae Părintele Dumitru Stăniloae s-a preocupat ?treaga sa viaţă cu studierea teologiei şi ne-a lăsat o operă vastă, bogată şi profundă. Opera sa este o sinteză neopatristică creatoare, ? caredogmele credinţei, viaţa liturgică şi experienţa mistică a Bisericii se ?trepătrund şi seevidenţiază reciproc. ... (Citiţi tot mesajul!) Școala exegetică biblică din Antiohia Exegeza biblica impune aprofundarea disciplinelor ei. ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Icoanei Rezumat emblematic al antropologiei creştine, temei sensibil al dogmei hristologice, răscruce ?tre vizibil şi invizibil, oglindă epifanică, suport al efectelor taumaturgice, vehicul al harului, culoar al contemplaţiei rugătoare – iată o seamă de atribute ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Biblică a Noului Testament - Octavian Baban Teologia biblica pune accent pe bogăţia şi diversitatea mesajului biblic. Ea foloseşte metodele exegezei biblice şi este un pas pregătitor spre teologia sistematică ... (Citiţi tot mesajul!) Intentionalitatea de la Plotin la Levinas Ideea acestui volum s-a născut ? urma unui colocviu de filosofie, desfășurat ? septembrie 2004 la Casa Lovinescu din București, organizat de Societatea Rom?ă de Fenomenologie… ... (Citiţi tot mesajul!) Aspecte Ale Istoriei Bisericii - Georges Florovski Printele Florovski a fost foarte interesat de această colecție de lucrări. P?ă ?ainte de moartea sa, el a continuat s acorde mult atenie unor materiale variate. Acestea include ăt? sugestii pentru structurarea volumelor, schimbri ? anumite texte, noi materiale, material aduse la zi, note, revizuiri, sugestii pentru revizuiri, o bibliografie adus la zi şi c?eva materiale pentru noua structură a lucrării despre Părinții Bizantini. ... (Citiţi tot mesajul!) 10 Acuzații ?potriva Bisericii Moderne Tată, vin ?aintea Ta ? numele Fiului Tău, Isus Hristos. Doamne, Tu știi toate lucrurile; toate sunt ?aintea Ta ca o carte deschisă. Cine poate să ?#537;i ascundă inima de prezența Ta și de ochiul Tău? Faptele celor mai iscusiți oameni sunt expuse ?aintea Ta. ... (Citiţi tot mesajul!) Parintii Orietali Sec 6-8 Scopul imediat al prezentelor studii istorice este de a ne arăta un fel de analiză detaliată aceea ce a fost reprezentat de principalele aspecte din concepţia teologică orientală. Numim oriental sfera estică cu toate semnificaţiile ei. ? mare parte, influenţele teologice istorice suntanalizate deplin pe parcursul a mai multor studii specializate. ... (Citiţi tot mesajul!) Pidalion sau canoanele Bisericii Prin corabia aceasta se ?chipuie te Soborniceasca Biseric a Lui Hristos, a cărui temelie este Credința cea Ortodoxă ? Sf?ta Treime. Iar sc?durile și grinzile sunt dogmele Credinței și tradițiile. Catargul este Crucea ... (Citiţi tot mesajul!) Catehismul Bisericii Catolice PĂSTRAREA TEZAURULUI CREDINŢEI este misiunea pe care Domnul a ?credinţat-o Bisericii sale şi pe care ea o ?plineşte ? toate timpurile. Al doilea Conciliu ecumenic din Vatican, deschis acum treizeci de ani de predecesorul meu, Ioanal XXIII-lea, de fericită amintire, avea drept intenţie şi dorinţă să pună ? luminămisiunea apostolică şi pastorală a Bisericii şi să-i determine pe toţi oamenii, prinstrălucirea adevărului Evangheliei, să caute şi să primească iubirea lui Cristos, care?trece orice cunoaştere (cf. Ef 3, 19). ... (Citiţi tot mesajul!) Vladimir Lossky, Teologia Mistica a Bisericii de Rasarit ? această lucrare ne propunem să analizăm c?eva aspecte ale spiritualităţii răsăritene referitoare la temele fundamentale ale tradiţiei dogmatice ortodoxe. ? cazul de faţă, termenul de„teologie mistică“ nu desemnează aşadar nimic altceva dec? o spiritualitate care exprimă oatitudine doctrinară, ... (Citiţi tot mesajul!) Părinții Capadocieni Cei trei Sfinți Părinți formează grupul Marilor Capadocieni, care au trait ? secolul al IV-lea, numit secolul de aur al Bisericii Creștine. ... (Citiţi tot mesajul!) Euharistia Lumea trece printr-o mare criză moral-spirituală şi chiar religioasă. Din ea decurg toate celelalte crize social-economice ale omenirii. Lumea- chiar cea creştină doar cu numele . ... (Citiţi tot mesajul!) Nikolai Berdiaev - Un Nou Ev Mediu Berdiaev face din filosofia sa un act existenţial. Asum?du-şi propriile mărturii asupra destinului creator, el ?cearcă să desfacă pojghiţa de lut de pe faţa omului şi să-i redea chipul nupţial şi luminofor. Nu este vorba aici de o cosmetizare a omului ... (Citiţi cartea!) Nikolai Berdiaev - ?părăţia lui Dumnezeu şi ?părăţia Cezarului Trăim ?tr-p epocă ? care adevărul nu este ?drăgit şi căutat de nimeni. El este tot mai mult substituit prin folos şi interes, prin voinţa de stăp?ire. Adevărul nu este ?drăgit nu numai din cauza atitudinii nihiliste sau sceptice faţă de el, ci şi datorită credinţei şi ?văţăturii dogmatice ? numele căreia seadmite minciuna sub calificativul de bine şi nu de rău. Indiferenţa faţă de adevăr a fost şi ?ainte condiţionată de credinţa dogmatică ce nu tolerează libera lui căutare. ... (Citiţi cartea!) G. W. F. Hegel - Prelegeri de Filosofie a Religiei Transpunerea ? limba noastră a scrierilor lui Hegel, realizată p?ă acum, n-a fost ?soţită de niciun cuv?t ?ainte lămuritor. Aceasta fiindcă, dezbăt?d marile teme mereu actuale ale filozofiei, aceleaşi crieri prezentau, oarecum vădit şi direct interes şi pentru cititorii zilelor noastre. Tălmăcirea lor ? rom?eşte ?#351;i găsea deci suficientă justificare ? ?suşi faptul că era ... (Citiţi cartea!) Nae Ionescu - Filosofia Religiei ?tr-o viaţă relativ scurtă şi prea mult brazdata de lupte, Nae Ionescu a lasat totusi urme care nu se vor sterge.Nu e vorba,fireste.numai de lucrarile scrise… ... (Citiţi cartea!) Mircea Eliade - Problema Timpului Culianu scria odată despre propria monografie ?chinată lui MirceaEliade următoarele: „Autorul acestei cărţi a fost expus adesea riscului, aceleiaşi erori, reuşind parţial să se corifeze cu timpul, ?truc? el este departe de a găsi ? opera lui Eliade o suma ... (Citiţi cartea!) Thoma De Aquino - Summa Teologiae Secolele următoare, cel puţin p?ă ? zorii epocii modeme, teologic şi metafizic se organizează ? funcţie dethomism, prin acceptare ca şi, deopotrivă, prin respingere. Scotiştii, „averroiştii" latini (aris-totelicieniiheterodocşi), occamiştii, dintre adversari, deşi ei ?şişi cu proiecte ... (Citiţi cartea!) Leo Tolstoi - The Kingdom of God is within you In the year 1884 I wrote a book under the title "What I Believe," in which I did in fact make a sincere statement of my beliefs. In affirming my belief in Christ's teaching, I could not help explaining why I do not believe, and consider as mistaken, the Church's doctrine, which is usually called Christianity. ... (Citiţi cartea!) Teologia Dogmatică Ortodoxă Vol. 2 - Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie Logosul sau Cuv?tul lui Dumnezeu a fost ? lume de la ?ceputul ei pe de o parte prin raţiunile lucrurilor, care sunt chipuri create şi susţinute de raţiunile Lui eterne, pe de alta, prin persoanele umane care ? raţionalitatea lor vie sunt chipurile ipostasului Lui ?suşi, create cu scopul ca să g?dească raţiunile lucrurilor ?preună cu Raţiunea divină, Personală, ?tr-un dialog cu Ea. ... (Citiţi cartea!) Kenosis – Radu Todorescu ? primul r?d trebuie să spun că lucrarea şi cartea prezentă se vrea o mică invitaţie la aprofundarea taineikenozei. Deci trebuie să precizez că este o carte introductivă care ?#351;i propune să popularizeze adevăruri mai profunde şi probabil mai greu de ?ţeles omului obişnuit. ? acelaşi timp cartea se vrea o aprofundare a tainei cosmologice, aspect amplu dezbătut ?că din antichitate şi p?ă ? contemporaneitate. ... (Citiţi cartea!) Conceptul Mesianic ? perioada post-exilică Introducere: C?d David planifica să construiască un Templu Domnului la Ierusalim profetul Natan a fost trimes de Dumnezeu să-i transmită ?păratului că nu el va zidi un Templu Domnului, ci fiul lui, ? schimb Dumnezeu i-apromis că El ? va zidi o casă ?păratului ... (Citiţi cartea!) Mesia şi conceptul Mesianic ? Isaia Din cele mai vechi timpuri, omul, ? căutarea sa, a ?cercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem spune şi despre omul evreu, care, ? relaţia sa cu divinitatea, deţinea un avantaj, comparativ cu omul păg?.... (Citiţi cartea!) Eusebiu de Cezareea - Istoria Bisericească Dintotdeauna societatea omenească a simţit trebuinţa să-şi ?toarcă privirile spre faptele demne din trecut, spre a le valorifica cu mai multă ?ţelepciune... (Citiţi cartea!) Apologeţi de limbă greacă Dacă tragedia morţii lui ne-a rămas consemnată ?tr-un Martirologiu la sf?şitul secolului XI, drama lăuntrică a sufletului lui, ?setat după adevăr, şi celelalte date referitoare la viaţa lui... (Citiţi cartea!) Apologeţi de limbă greacă Sf?tul Justin, Dor nestăvilit după cunoaşterea adevărului; zbucium neobosit pentru dob?direa lui; - din clipa ? care i-a găsit – şi moarte martirică pentru mărturisirea lui... (Citiţi cartea!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea I.) “Cine ar ?cerca să prezinte ? scris toate amănuntele vieţii acestui om, ar avea multe de spus, şi dacă ar sta să le istorisească, pe toate ar trebui să scrie o carte ?treagă…” .... (Citiţi cartea!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea a II-a.) ? acest al doilea volum de opre ale lui Origen prezentăm, ? traducere, o parte din lucrările lui cu profil neotestamentar şi anume “Comentarii” la Evanghelia după Matei şi după Ioan Origen, Scrieri Alese III Cu ajutorul lui Dumnezeu prezentăm acum cel de+al trilea volum din operele lui Origen. De astă dată au fost cuprinse ?preună trei scrieri, care ar părea deosebite prin cuprins şi stil... (Citiţi cartea!) Origen contra lui Celsus Dup ce, ? primele două volume am prezentat din scrierile lui Origen unele lucrări exegetice la cărţi din Veschiul şi Noul Testament, iar ? cel de-al treilea am pus la dispoziţia cititorilor prima ?cercare de sistematizare a crezului creştin... (Citiţi cartea!) Sf?tul Grigore - Taumaturgul şi Metodiu de Olimp ? acest volum se cuprind operele mai importante a doi scriitori bisericeşti, care au trăit ? secolul al III-lea. Este vorba despre Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp ... (Citiţi cartea!) Actele Martirice Atitudinea morală a martirilor creştini ? faţa morţii este vrednică de toată lauda, căci ei au renunţat la toate ale lumii acesteia, la părinţi, la fii, la fiice, la freţi şi la surori, la rude şi prieteni, din dragoste nemărginită pentru Dumnezeu...(Citiţi cartea!) Sf?tul Vasile Cel Mare despre Sf?tul Duh Epistolele Sf?tului Vasile cel Mare alcătuiesc laolaltă u7n adevărat universe de g?dire şi povăţuiri, de care nu ne putem apropia dec? cu respectul şi veneraţia cuvenită ... (Citiţi tot mesajul!) Filosofia Educaţiei Creştine Orice om, indiferent de pozitia sa in societate, acţioneaza ?tr?un anumit mod şi nu ? altul datorită ideilor pe care el le are despre lume, despre celelalte fiinţe umane şi despre sensul vieţii. Căci una dintre funcţiile filosofiei este să ne ofere o concepţie despre lume şi viaţă, concepţie care serveşte ca bază pentru luarea de decizii ... (Citiţi tot mesajul!) Filosofia Educaţiei Creştine ştiinţa religiilor” este o cercetare de dată recentă.- numele ei pare să vină de la Max M?ler , considerat ca fiind ?temeietorul ei.- ? acest sens, termenul de „ştiinţă a religiilor” este utilizatpentru a desemna o formă specială de studiere a religiilor,care diferă de cea teologică sau de cea filozofică ... (Citiţi tot mesajul!) Eusebiu de Cezareea, Scrieri II (Viaţa Lui Constantin Cel Mare) La ?ceputul “epocii de aur” a literaturii Creştine, din secolul al IV-lea, un loc de frunte l-a deţinut Eusebiu de Cezareea. Cunosctut mai cu seamă ca istoric al Bisericii şi supranumit chiar “părinte al istoriei eclezistice”, Eusebiu a scris numeroase4 lucrări... (Citiţi tot mesajul!) Gnosticism Primul capitol este dedicat exclusiv prezentării diferitelor metodologii de analiză ale fenomenului gnostic, formulate şi aplicate de la sf?şitul secolului al XIX-lea p?ă astăzi. ?aitede analiza propriu-zisă a acestor metodologii ne-am oprit asupra subiectului extrem de delicat al definiţiilor gnosticismului şi asupra diferitelor mutaţii pe care acestea le-au cunoscut de-a lungul timpului. Astfel, se poate vorbi la fel de bine despre gnosticism... (Citiţi tot mesajul!) Respingerea Teoriei Evoluţiei Multe carti evolutioniste, printre care si Teaching about Evolution and the Nature of Science, pun inopozitie opiniile religiei/creatiei cu "faptele dovedite" ale evolutiei ştiintei. Este foarte important ca oricine sa realizeze că aceasta este o opozitie inselatoare. Creationistii fac apel deseori la faptele dovedite ale stiintei pentru a susţine viziunea lor, iar evolutionistii deseori apelează la presupuneri filozofice venite din afara ştiintei. Creaţioniştii sunt criticati deseori că pornesc cu anumite prejudecati... (Citiţi tot mesajul!)