The principles of a New Reformation
Baicu Gabriel

Articole

 

Pacatele cu voia si jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

 

 

Gabriel Baicu

23. 02.  2013

          

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. În al doilea rînd Pavel a dorit să spună că Isus (Iisus) a adus o singură jertfă pentru păcate, adevărata jertfă și că jertfele din V.T. reprezentau doar umbra bunurilor viitoare.

"1 În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.

 2 Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?

 3 Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;

 4 căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.

 5 De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;

 6 n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.

 7 Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”

 8 După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),

 9 apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.

10 Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus (Iisus) Hristos o dată pentru totdeauna.

11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,

12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu

13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.

14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.

15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:

16 „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”,

17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.”

18 Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.

19 Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus (Iisus) avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt,

20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,

21 şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,

22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.

23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.

24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,

27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.

28 Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.

29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?

30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”

31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

32 Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe:

33 pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, şi, pe de alta, v-aţi făcut părtaşi cu aceia care aveau aceeaşi soartă ca voi.

34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuie.

35 Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire!

36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.

37 „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.

38 Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”

39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului." (Evrei 10; 1-39)

Cu alte cuvinte, ceea ce încearcă epistola către Evrei să ne spună este că Isus (Iisus) a murit o singură dată pentru păcatele fiecăruia din noi și ne-a curățit de păcatele noastre. Eu, în baza Bibliei, susțin că Isus (Iisus) a murit pentru păcatele noastre trecute, prezente și viitoare, atât cele fără voie, adică accidentale, cât și cele cu voie, adică săvârșite în mod conștient și voluntar, desigur în virtutea firii pământești și nu a naturii umane regenerate spiritual. Cine a fost născut din nou, adică născut din Dumnezeu, prin urmare, născut de către Dumnezeu și nu doar de către oameni, regenerat spiritual cu adevărat și în totalitate acela sau aceea nu mai păcătuiește. Isus (Iisus) a murit ca noi să ajungem să nu mai păcătuim și nu ca să continuăm mereu și mereu să păcătuim. A murit ca noi să progresăm, din punct de vedere spiritual, să creștem și să ajungem la înălțimea plinătății staturii Sale. (Efeseni 4; 11-15)

Una este atunci când avem o cădere pe drumul credinței, pe care o regretăm și alta este atunci când părăsim acest drum. Câtă vreme rămânem pe drum și mergem înainte progresând spiritual, Dumnezeu ne iartă toate căderile. Când am părăsit drumul iertarea noastră nu mai are nici un sens, deoarece oricum nu ne mai folosește la nimic. Dacă cineva crede că Isus (Iisus) Cristos, ne oprește El însuși din drum și ne azvârle afară de pe acesta, din cauza unei greșeli cu voia, se înșeală amarnic și nu a înțeles mântuirea, care vine prin credința în Isus (Iisus). Aici nu este la fel ca și la concursurile eliminatorii televizate, unde concurenții sunt eliminați unul câte unul, până rămâne cel sau cea mai bună. În cazul mântuirii, fiecare participant are locul și drumul lui sau al ei, cunoscut de Dumnezeu, încă înainte de întemeierea lumii și nu intră în concurență cu nimeni altcineva decât cu el însuși sau cu ea însăși. (Efeseni 1; 4-12) Nu ne aflăm pe drumul credinței de frica iadului sau a pedepsei, ci din dorința sinceră de a fi ca și Cristos, atunci când îl vom vedea pe El. (1 Ioan 3; 2) Motivația noastră nu este pedeapsa, ci dragostea de Cristos și de aceea noi urmăm Calea aceasta a mântuirii. Ținta noastră nu este doar un examen sau altul al vieții noastre pe pământ, ci este mult mai importantă și anume este viața veșnică. În veșnicie chiar și firea noastră va fi schimbată și ea însăși își dorește acest lucru. (Romani 8; 19-23)

Cheia înțelegerii cap. 10 din epistola către Evrei îl reprezintă versetul 18. ”Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.” Acest verset se poate înțelege în două feluri:

1)        Dacă Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru păcatele noastre o dată, nu mai este nevoie să moară de câte ori păcătuim, ca să fim iertați de aceste păcate, căci iertarea noastră stă în jertfa Lui unică pe cruce.

2)        Prin credința noastră în El, noi suntem iertați de păcatele noastre, ori de câte ori păcătuim, fără să mai fie nevoie de nici o jertfă, alta decât aceea pe care Isus (Iisus) a adus-o o dată pentru totdeauna. Pentru că în Isus (Iisus) există iertare de păcate, prin jertfa Lui, nu mai este nevoie de nici o altă jertfă.

Nu există nicăieri în altă parte, în N.T., un singur loc, în care să se împartă viața spirituală a unei persoane în două, adică o dată până la cunoașterea adevărului și a două oara, de la cunoașterea adevărului înainte, din punctul de vedere al iertării păcatelor. Ce înseamnă cunoașterea adevărului? Este de ajuns să auzim despre Isus (Iisus) ca să putem spune că am cunoscut adevărul? În nici un caz. Mulți au auzit despre Isus (Iisus) și cu toate acestea nu se poate spune că ei sau ele cunosc adevărul. A cunoaște adevărul înseamnă a îl cunoaște pe Isus (Iisus), în mod personal, deoarece El este adevărul. (Ioan 14; 6) A îl cunoaște pe Isus (Iisus) personal, nu se poate face decât atunci când El se face cunoscut nouă, printr-o revelație directă adresată fiecăruia în parte, la care El se face cunoscut. El însă se face cunoscut numai acelora despre care știe dinainte că nu îl vor dezamăgi pe El, până la sfârșit. Dacă cineva greșește cu voia, după ce l-a cunoscut pe Isus (Iisus), adică a cunoscut Adevărul nu se poate spune că nu mai rămâne nici o jertfă pentru aceea persoană căci jertfa lui Isus (Iisus) rămâne, ea fiind săvârșită o dată pentru totdeauna, ci rămâne ca respectiva persoană să fie iertată sau nu de El, în baza acestei jertfe.

A spune că nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat, pentru Creștini, este complet greșit, jertfa lui Isus (Iisus) rămâne, dar cel care iartă, în baza acestei jertfe, este Cristos. Cu alte cuvinte, jertfa nu funcționează în mod automat. Păcătuim, ne rugăm, în baza jertfei și suntem, în mod automat sau mecanic, iertați. Nu, nicidecum, există o judecată și aceasta începe de la casa lui Dumnezeu, adică El este Acela care ne iartă, în baza jertfei. (1 Petru 4; 17) El o să ne ierte de șapte zeci de ori șapte, dar nu trebuie să abuzăm de bunătatea Lui. Mila biruiește judecata, iar Dumnezeu dorește milă nu jertfă. (Iacov 2; 13; Matei 12; 7) Nu este adevărat că nu mai există nici o jertfă pentru acela sau acea care păcătuiește cu voia, este vorba de o exprimare greșită a epistolei către Evrei. Cu toate acestea, această exprimare dobândește un sens atunci când se adresează Evreilor, pentru care nu mai există nici o altă jertfă pentru păcate, în afară de jertfa pe cruce a lui Isus (Iisus). Mai există o posibilă interpretare a textului din epistola către Evrei, cap. 10.

Dat fiind faptul că epistola se adresa Evreilor, care obișnuiau să aducă jertfe de ispășire, pentru păcatele lor, înainte de a se converti la Creștinism, epistola le spune că nu mai există astfel de jertfe pentru ei, deoarece jerfele animalelor nu mai au nici o valabilitate în fața lui Dumnezeu. Prin urmare, Evreii care păcătuiau și nu credeau în jertfa lui Isus (Iisus) sau ieșeau din adunările creștine și se întorceau la credința evreiască nu mai aveau nici o jertfă din V.T. și pentru ei nu mai rămânea decât așteptarea unui foc mistuitor. De remarcat este faptul că epistola nu vorbește despre un iad în care vor fi chinuri veșnici, ci aceasta se referă la un foc mistuitor, adică unul care consumă victimele și nu despre unul care numai torturează și chinuiește. Dacă un Evreu convertit păcătuia cu voia și renunța la credința în Isus (Iisus), întorcându-se la credința de unde a plecat inițial, pentru acesta sau aceasta nu mai exista nici o jertfă, căci Legea jertfelor a V.T. s-a desființat o dată cu moartea lui Isus (Iisus) Cristos pe cruce.

Trebuie să facem legătura și cu textul anterior în care epistola către Evrei îi îndemna pe aceștia să nu părăsească adunările creștine. Ce însemna să părăsească cineva adunările creștine? Aceasta însemna că o anumită persoană se întorcea la modul de viață pe care îl avusese anterior. Pentru un Evreu sau o Evreică, aceasta nu însemna întoarcerea la păgânism, ci la credința iudaică. Există posibilitatea ca unii Evrei să fi fost nemulțumiți de modul în care era practicată credința, de către Creștini și să dorească să se întoarcă la credința în care s-au născut. În acest caz, păcatele săvârșite de ei nu mai aveau nici o acoperire, deoarece ei cunoșteau deja adevărul, dar pentru iertarea acestora nu mai exista nici o jertfă, căci jertfele V.T. erau scoase din uz. Dacă acceptăm această variantă, atunci nu mai este nici o neconcordanță, în această privință, în interiorul epistolelor atribuite apostolului Pavel. Nu m-am oprit de la început la acest mod de a interpreta cap. 10, din epistola către Evrei, deoarece exprimarea ne fiind prea clară, aceasta lasă loc la mai multe interpretări și de asemenea pentru că am dorit să răspund și învățăturii greșite și periculoase, răspândită de anumiți Creștini, în special membrii ai Bisericii instituționale Penticostale.  

În V.T. existau păcate pentru care nu exista jertfă de ispășire. Există acestea și în N.T.?

"2 Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi care să calce legământul Lui;

 3 care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit.

 4 De îndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârşită în Israel,

 5 atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.

 6 Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.

 7 Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău." (Deuteronom 17; 2-7)

Un alt text se referă la martorii mincinoși:

"14 Să nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoşii tăi, în moştenirea pe care vei avea-o în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău.

 15 Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.

 16 Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire,

 17 cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor care vor fi atunci în slujbă.

 18 Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,

 19 atunci să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.

 20 În felul acesta, ceilalţi vor auzi şi se vor teme şi nu se va mai face o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.

 21 Să n-ai nicio milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior." (Deuteronom 19; 14-21)

Să fim însă atenți că legea talionului, adică viața pentru viața, ochi pentru ochi, etc., nu mai există în N.T., prin urmare nu se mai aplică nici același principiu privitor la iertarea păcatelor. În N.T. există un singur păcat despre care ni se spune că nu poate să fie iertat și anume hula împotriva Duhului Sfânt. (Marcu 3; 28-29) Toate păcatele vor fi iertate de Dumnezeu, dar această iertare nu va fi de nici un folos aceluia sau aceleia care continuă să păcătuiască și nu progresează în viața sa de credință, deoarece există o judecată finală a lui Dumnezeu, de care nu trec decât aceia care au luptat cu păcatele lor și au învins, prin puterea lui Isus (Iisus), care locuiește în ei. Dumnezeu este drept și orice încălcare a dreptății este și un atentat la principiile fundamentale ale Lui. Nu putem să fim nedrepți și să moștenim Împărăția Cerurilor și nici lipsiți de iubire față de aproapele nostru și păcatul cel mai grav este lipsa iubirii. Dreptate fără iubire înseamnă pedeapsă aspră, încă de la prima abatere sau ori de câte ori se ivește ocazia dar dreptate cu iubire înseamnă să iertăm până acolo unde iertarea noastră nu mai folosește la nimic celui iertat, din cauza indiferenței lui sau a ei, față de iertarea noastră.

În concluzie, textul din Evrei cap. 10 nu poate fi nici de cum folosit ca o ”armă” împotriva Creștinilor, așa cum procedează ”frații” Penticostali. Acest text are aplicabilitate exclusiv pentru Evreii convertiți, deci el nu trebuie scos din context. Acești Evrei, dacă după ce s-au convertit la Creștinism, ies din adunările lor creștine și săvârșesc păcate cu voie și doresc să le fie spălate aceste păcate, în baza unor jertfe ritualice, prevăzute de V.T. pentru ei și de fapt pentru nimeni altcineva, aceste jertfe nu mai există, nu mai sunt valabile și după cum se exprimă epistola către Evrei, pentru acești Evrei care au devenit Creștini, dar apoi s-au întors la religia iudaică, nu mai există nici o jertfă. A scoate acest text din contextul în care a fost scris, adică pentru Evreii convertiți și a îl ”zvârli,” ca pe o piatră, asupra Creștinilor, care au săvârșit un păcat, pentru a contribui la descurajarea lor, este o atitudine, care îndeamnă la sinucidere spirituală. Creștinii, care au păcătuit o dată cu voia, nu mai au nici o motivație să ducă o viață fără păcat, dacă oricum pentru ei nu ar mai fi nici o jertfă, dar pentru ei rămâne mereu o jertfă și anume jertfa lui Cristos. Eu consideră că orice Creștin născut din nou trebuie să răspândească speranță și nu condamnare și Acela care ne judecă viața tuturor este doar Dumnezeu și oricine se așează în locul Lui păcătuiește.

 

 

 

Navigare website

 

 

Mobile version!

 

 

Mesaje actualizate

Adevarul va va face liberi

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară...

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Anticristul poate sa fie oprit

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui....

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Laicitate, spiritualitate si societate

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății....

uploaded: 30. 01. 2016

read more

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni? ...

uploaded: 19. 01. 2015

read more

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more